دریافت نظرات و پیشنهاد های ارزشمند شما در موارد زیر باعث ارتقاء بیش از پیش کیفیت تولیدات ابریشم و ارائه خدمات مطلوب به خریداران محترم خواهد بود ، لذا خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم حاضر ما را در این امر یاری فرمایید .

رنگ مو

 

نام خانوادگی *:

شماره تماس * :

1- کدام رنگ موی ابریشم را استفاده کرده اید؟
مشکی قهوه ای قهوه ای روشن زیتونی شرابی 

2- چه مدت زمانی هست که از این محصول استفاده میکنید؟
کمتر از یک ماه حدودا شش ماه یک سال بیشتر از یک سال 

3- نحوه آشنایی شما
اینترنت شبکه های اجتماعی عطاری معرفی آشنایان سایر 

4- چند مرحله برای رنگ گذاری مو از رنگ استفاده کرده اید؟
یک مرحله دو مرحله 

5- سری ساخت محصول :

6- تاریخ تولید محصول :

7- کیفیت رنگ مو
عالی خوب متوسط بد 

8- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
عالی خوب متوسط  بد 

9- شفافیت توضیحات بروشور مصرف
عالی خوب متوسط  بد 

10- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
عالی خوب متوسط بد 

11- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
عالی خوب متوسط بد 

در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده ، لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

captcha

 

ماسک صورت

 

نام خانوادگی *:

شماره تماس * :

2- کدام محصول را استفاده کرده اید؟
ماسک روشن و شفاف کننده صورت ماسک جوان کننده صورت 

3- چه مدت زمانی هست که از محصولات ابریشم استفاده میکنید؟
کمتر از یک ماه حدودا شش ماه یک سال بیشتر از یک سال 

1- نحوه آشنایی شما
اینترنت شبکه های اجتماعی عطاری معرفی آشنایان سایر 

4- سری ساخت محصول :

5- تاریخ تولید محصول :

6- کیفیت محصول
عالی خوب متوسط بد 

7- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
عالی خوب متوسط بد 

8- شفافیت توضیحات بروشور مصرف
عالی خوب متوسط بد 

9- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
عالی خوب متوسط بد 

10- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
عالی خوب متوسط بد 

در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

captcha

 

پودر تقویت مو

 

نام خانوادگی *:

شماره تماس * :

1- چه مدت زمانی هست که از این محصول استفاده میکنید؟
کمتر از یک ماه حدودا شش ماه یک سال بیشتر از یکسال 

2- نحوه آشنایی شما
اینترنت شبکه های اجتماعی عطاری معرفی آشنایان سایر 

3- سری ساخت محصول :

4- تاریخ تولید محصول :

<5- کیفیت محصول
عالی خوب متوسط بد 

6- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
عالی خوب متوسط بد 

7- شفافیت توضیحات بروشور مصرف
عالی خوب متوسط  بد 

8- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
عالی خوب متوسط بد 

9- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
عالی خوب متوسط بد 

در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

captcha

 

حنا ، رنگ حنا

 

نام خانوادگی*:

شماره تماس * :

3- کدام محصول ابریشم را استفاده کرده اید؟
حنا سنتی حنا صادراتی رنگ حنا سنتی رنگ حنا صادراتی 

2- چه مدت زمانی هست که از این محصول استفاده میکنید؟
کمتر از یک ماه حدودا شش ماه یک سال بیشتر از یکسال 

1- نحوه آشنایی شما
اینترنت شبکه های اجتماعی عطاری معرفی آشنایان سایر 

4- سری ساخت محصول :

5- تاریخ تولید محصول :

6- کیفیت محصول
عالی خوب متوسط بد 

7- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
عالی خوب متوسط بد 

8- شفافیت توضیحات بروشور مصرف
عالی خوب متوسط بد 

9- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
عالی خوب متوسط بد 

10- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
عالی خوب متوسط  بد 

در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

captcha

 

 

سدر

 

نام خانوادگی *:
شماره تماس * :

1- نحوه آشنایی شما
اینترنت شبکه های اجتماعی عطاری معرفی آشنایان سایر 

2- چه مدت زمانی هست که از این محصول استفاده میکنید؟
کمتر از یک ماه حدودا شش ماه یک سال بیشتر از یک سال 

3- سری ساخت محصول :

4- تاریخ تولید محصول :

5- کیفیت محصول
عالی خوب متوسط بد 

6- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
عالی خوب متوسط بد 

7- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
عالی خوب متوسط بد 

8- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
عالی خوب متوسط بد 

در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

captcha